תקנון אפליקציית מצולות

תנאים כלליים

 

כללי:

 

1.      התקנון מופנה לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על כן, לשון זכר בתקנון זה כמוהו כלשון נקבה.

 

2.      ההתאחדות הישראלית לצלילה (להלן: "ההתאחדות") היא עמותה רשומה, המאגדת אלפי צוללים החברים בה, אשר מטרתה הינה לפתח, לעודד, לפקח ולארגן פעולות תת מימיות על ענפיהן השונים, לרבות פעולות מחקר, הדרכה, צלילה וצילום ולהוות מוסד גג ארצי לכל הארגונים הישראלים העוסקים בפעולות תת-מימיות

 

3.      אפליקציית מצולות הינה אפליקציה המופעלת ע"י ההתאחדות הישראלית לצלילהhttps://www.diving.org.il/ (להלן: "מצולות") מאפשרת לציבור הצוללים ו/או לחברים הפעילים בהתאחדות להיבחן במסגרת קורס הצלילה וכן שימוש במגוון כלי הדרכה. חשוב לציין כי "מצולות" אינה מחליפה הדרכה במסגרת קורס צלילה מסודר שיבוצע ע"י מדריכי ההתאחדות הישראלית לצלילה על פי חוק הצלילה בישראל.

 

4.      השימוש בכלים הקיימים ב"מצולות" בכלל זה מחשבונים, טבלאות צלילה, יומן צלילות וכלי עזר נוספים לצולל,  מיועדים לצוללים מוסמכים בלבד ולאחר שעברו הכשרה ייעודית לשימוש בכלים המוזכרים לעיל ע"י מדריך מוסמך ופעיל של ההתאחדות הישראלית לצלילה.

 

5.      "מצולות" מאפשרת (או תאפשר בעתיד) לקבל הודעות וכן ביצוע פעילות נוספת, ביניהן הנפקת תעודת צלילה זמנית, לחדש ולהנפיק תעודת צלילה, לרכוש ביטוח צלילה, לשלם דמי חבר בהתאחדות, לרכוש מוצרים שונים ולקבל מידע אינפורמטיבי ביחס לעולם הצלילה.

 

4.      כל אדם אשר עושה שימוש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים ב"מצולות", מצהיר כי הנו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האפליקציה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האפליקציה לפי תקנון זה ותנאיו.

 

5.      ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באפליקציה, מבנה האפליקציה, תוכנה, מראה, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באפליקציה, אלא אם נקבע אחרת ע”י ההתאחדות. נוסח התקנון המופיע באתר הנו הנוסח הקובע בכל עת. אפליקציה זו מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSL.

 

שימוש בשירותי אפליקציית מצולות

 

6.      ב"מצולות" קיימים מידע וכן שירותים ומוצרים המוצעים למכירה לציבור הרחב ו/או לחברי ההתאחדות ע"י ההתאחדות ו/או ע"י צדדים שלישיים (להלן: "ספקים").

 

7.      יובהר, כי חלק מהשירותים/ההטבות המוצעים באמצעות "מצולות" ניתנים אך ורק לחברים פעילים בהתאחדות, קרי חברים אשר שילמו את דמי החבר השנתיים שלהם. זיהוי החבר לשם מתן השירות/ ההטבה יעשה באמצעות הזנת מספר ת.ז. של החבר וסיסמה. הסיסמה נשלחת לחבר לכתובת המייל שמסר להתאחדות בעת ההתחברות הראשונה ל"מצולות" ו/או במקרה ששכח את הסיסמה.

 

8.      ליד המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באפליקציה יופיעו, ככל הניתן, פרטי המוצר/ השירות, לרבות תיאורם, עלויותיהם, דרכי תשלום וזמני אספקה.

 

9.      במקרים בהם קיים תקנון למוצר/ שירות אשר נרכש באמצעות "מצולות", יהיה התקנון הנוסף תקנון קובע.

 

10. במהלך השימוש בשירותים המוצעים באפליקציית "מצולות" נדרש מבצע הפעולה למסור אינפורמציה מזהה ופרטים שונים לרבות - מספר ת.ז., שם, מספר טלפון, כתובת, תא דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכיו"ב.

 

11. ההתאחדות עשויה להעביר מידע מזהה ביחס למבצע הפעולה ב"מצולות" (שם, מספר ת.ז., מספר טלפון וכו') על מנת לאפשר את מימוש השירות המבוקש באתרי הספקים ובתי העסק המציעים את השירות/ הטבה/ מוצר ומבצע הפעולה נותן בזאת את הסכמתו לכך. חרף האמור, מובהר, כי ההתאחדות תעביר את המידע אך ורק לצרכי מימוש השירות המבוקש. מעבר לכך, ההתאחדות תשמור על המידע שנמסר לה בהתאם להוראות החוק.

 

12. פרטי הפעולה ב"מצולות", לרבות פרטיו של מבצע הפעולה יועברו, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן, למחשב עיבוד הנתונים של ההתאחדות. רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהווה ראיה לכאורה לאמור בהן.

 

אחריות

 

13. אפליקציית "מצולות" בכללותה ובכלל זה כל המידע המופיע בה, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האפליקציה, מוגשים ומועמדים לרשות מבצעי הפעולות כפי שהם (as is).

 

14. חלק מהמוצרים/ השירותים ב"מצולות" מוצעים ע"י צדדים שלישיים/ ספקים. המידע לגבי אותם מוצרים/ שירותים נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים התחייבו כלפי ההתאחדות והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באפליקציה. ההתאחדות אינה ערבה לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.

 

15. ההתאחדות אינה אחראית לטיבם ו/או לאיכותם של מוצרים/ שירותים אשר אינם מסופקים ישירות על ידה. אין התחייבות מצד ההתאחדות למחיר הזול ביותר, או למחיר כלשהו ביחס למוצר/ שירות ו/או הטבה מסוימים. עוד מובהר כי מדיניות הביטולים של רכישת המוצרים/ההטבות נקבעת על ידי הספקים ובתי העסק, ובאחריותם הבלעדית.

 

בעלות ושמירת זכויות

16. כל הדפים המצויים באפליקציית "מצולות", היצירות והמידע הם רכושה של ההתאחדות ו/או רכושם של אחרים, אשר התירו להתאחדות לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ומן היצירות ללא הסכמתה המפורשת של ההתאחדות.

 

17. הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 

 

 

מידע נאסף

 

18. "מצולות" מאובטחת בפרוטוקול מוצפן באמצעים מתקדמים ביותר.

 

19. כל הנתונים שימסור אדם אשר עושה שימוש באפליקציה "מצולות" להתאחדות ו/או לצד שלישי באמצעות האפליקציה עשויים להירשם ע"י ההתאחדות, ויהוו נכס של ההתאחדות. בקשה ההתאחדות לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. ההתאחדות נוקטת בכל צעדים הנדרשים בחוק לשם אבטחת המידע האמור והשימוש בו.

 

20. "מצולות" משתמשת באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת 'קוקיז' (Cookies) ואמצעים נוספים

 

21. ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיימסר לה באמצעות "מצולות" לצרכים סטטיסטיים.

 

חילוקי דעות

 

22. מוסכם ומוצהר כי הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהשימוש ב"מצולות" תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ת"א- יפו בלבד.